Order of Premontre, Premonstratensians, Norbertines, and White Canons

R. D. Hildebrand Octaaf Verhagen, O. Praem.

Verhagen
Birth: mei 3, 1923

Death: april 11, 2020

House: Abdij Tongerlo

Vader Maurice Verhagen was werkzaam als militair en verbleef samen met zijn echtgenote Louise De Langhe in het bezette Duitsland van na de eerste wereldoorlog.  De familie mocht zich te Duisberg verheugen in de geboorte van een zoontje.  Octaaf werd gekerstend op 1923-05-08 in de O.-L.-Vrouwkerk te Duisburg.
 
Hij ontving het H. Vormsel op 1933-06-11 uit handen van kardinaal J. Van Roey in het Aartsbisschoppelijk Sint-Jan Berchmanscollege te Antwerpen.
 
Bij de Duitse inval in mei 1940 werd hij verplicht te vluchten naar Zuid-Frankrijk.  Zo bleef hij uit de handen van de bezetter en kon men hem tevens een intensieve militaire opleiding geven.  Na de capitulatie van koning Leopold III op 1940-05-28 kon Octaaf terugkeren.  Hij deed ingangsexamen voor burgerlijk ingenieur aan de Katholieke Universiteit te Leuven en verkreeg op 1940-10-05, toelating om de studies aan te vatten.
 
Octaaf studeerde af als burgerlijk werktuigkundig ingenieur op 1945-08-27.  Ondertussen behaalde Octaaf op 1944-12-20 een baccalaureaat in de wijsbegeerte.
 
In de nadagen van de 2de wereldoorlog trad Octaaf binnen in de abdij van Tongerlo en ontving van prelaat Emiel Stalmans op 1945-10-13 het ordeshabijt en de kloosternaam Hildebrand en verbond zich op 1947-09-15 met onze gemeenschap door professie.  Gezien hij al filosofie had gestudeerd, werd hij reeds op 1948-01-15 benoemd tot succentor.  Na zijn theologische studies, en plechtige professie op 1950-07-11 werd hij op minder dan één maand tijd tot subdiaken (1950-07-23), tot diaken (1950-07-25) en tot priester (1950-08-06) gewijd door missiebisschop Carolus Amandus Vanuytven, Apostolisch Vicaris van Buta in Congo.
 
In oktober 1951 startte cfr. Hildebrand de doceeropdracht filosofie voor zijn jongere confraters in opleiding, met uitbreiding van de cursus sociologie per 1953-09-15.  Met dispensatie van Rome voor zijn ‘jonge’ leeftijd werd hij door prelaat Stalmans benoemd tot geprofestenmeester op 1953-01-09.
 
Op 1957-08-01 werd hij leraar wiskunde en algemene en toegepaste mechanica aan het pas opgerichte Hoger Instituut der Kempen (HIK) te Geel.  Tevens nam hij als afdelingshoofd de dagelijkse leiding van de Bijzondere School voor Technische Ingenieurs voor zijn rekening.  Omdat kardinaal Van Roey op zoek was naar een zeldzame en toen noodzakelijke combinatie priester-burgerlijk ingenieur voor de directeursfunctie werd prelaat Boel gevraagd om confrater Verhagen beschikbaar te stellen.  Met ingang van 1959-08-18 werd confrater H.O. Verhagen benoemd tot directeur van  het Technisch Instituut Sint-Jozef en het Hoger Instituut der Kempen.  In 1962 was directeur Verhagen oprichter en voorzitter van het Mechanografisch Instituut van de Kempen (MIK).  Hij had een bijzondere zorg voor de socio-economische ontwikkeling van de Kempen.
 
Hoe langer hoe meer vond confrater Octaaf het niet meer wenselijk om als priester de veeleisende directeursfunctie waar te nemen.  Daarom vroeg directeur Verhagen ontslag in 1972.
 
Confrater Hildebrand begon een cursus aan het Collegium pro America Latina in Leuven als voorbereiding om zijn confraters te vervoegen die in het Spaanssprekende Chili werkzaam waren.  Ondertussen nam hij gedeeltelijk de taak van koster van de abdijkerk op zich en ging hij op zon- en feestdagen op pastorale assistentie in de kapel van de Lusthoven te Arendonk.
 
Op 1977-05-12 werd hij gezonden naar Chiguayante waar een groep confraters pastoraal werkzaam was in de grote parochie van San Pablo, in de schaduw van Concepcion, de tweede grootste stad van Chili.
 
In 1978 werd hij professor aan de Katholieke Universiteit van Talcahuano en in 1979 ook professor aan het priesterseminarie van Concepcion.  Tevens was hij pastoraal werkzaam in de 13 kapellen en geloofsgemeenschappen van de parochie van San Pablo.
 
Om het werk van de confraters te bestendigen werd geopteerd om Chileense jongeren te laten intreden in de plaatselijke norbertijnse gemeenschap.  In 1979 werd confrater Octaaf benoemd tot novicen- en geprofestenmeester.  In de negentiger jaren zette hij een tijdlang mee zijn schouders onder de oprichting van het Monasterio Premonstratense in Requinoa.  Hij was ook meerdere jaren reguliere overste.
 
Nog enige jaren verbleef hij in Chiguayante als gangmaker en behoeder van het gemeenschappelijk leven en het gemeenschappelijk gebed.  Hij kwam, na 29 jaren verblijf in Chili, omwille van zijn leeftijd, op 2006-03-22.
 
Op 2015-07-23 nam cfr. Octaaf zijn intrek in het Gemeenschapshuis Sint-Camillus te Antwerpen.
 
Other Categories:
 People » Departed » Tongerlo » april » 11